SHINGAZIDJA-ENGLISH DICTIONNARY

-A-

A  B  C  D  E F G H  I  J K  L  M   O   P   Q R  S   T   U    V W  X  Y  Z

ENGLISH SHINGAZIDJA
A lots Nyindji
A spreading skin disease Utatari
Abandon (v) Rantsi(hu), turuku(hu), latsa(hu)
Abandon religion (v) Kufuru (hu)
Abase(v) Oneya(hu), Dharawu(hu), aayibisha(hu)
Abase oneself(v) Djoneya(hu), Djisisa(hu).
Abasement (n) Udhalilifu, uonezi
Abash(v) Fanisa(hu)
Be abashed (v) Aayibiha(hu)
Abate(v) Pvunguha(hu)
Abate(v) Pvunguza(hu)
Abbreviate(v) Kata(hu)
Abbreviation(n) Mfupviso
Abdicate(v) Djiuzulu(hu)
Abdomen(n) Trumbo
Abduct(v) Nyanganya(hu)
Abhor(v) Enga(hu)
Abhorrence(n) Karaha, shiengo
Abhorrent (adj) Myengi
Ability(n) Ankili, uezo, nvuu
Ba able(v) Diriki(hu), shinda(hu)
Abode(n) Makazi
Abolish(v) Futra(hu)
Abolition(n) Mfutro, ufutradji
Abominable(adj) Mbi, mcanfu
About(adj) Kiasi ya, djuu ya
About(adv) Wuhusu, Hama
Go about (v) Zunguha
Above(adv) Djuu ya
Abrade(v) Wadja(hu), huwa(hu)
Abrasion(n) Khatwari, mshubuko
Abrade(v) Shubuka(hu), trakero(hu)
Abroad(n) Udjenini
Abrupt(adj) Fidjo, ghafla
Abruptly(adv) Hafidjo, haghafla
Abcess(n) Banguzi
Abscence(n) Ukosefu, mpuzo
Be abscent (v) Ghibu(hu), Trawa(hu), puza(hu), kosa(hu)
Absent-minded (adj) Sahau, ughafilifu
Absent-minded person (n) Msahaufu, mghafilifu
Absolutely(adj, adv ) Kabisa
Absolution(n) Maghafira, msamaha
Absolve(v) Samihi(hu), ghafiriliya(hu)
Absorb(v) Nwa(hu), gomeza(hu)
Thing abstained from(nu) Miko
Abstain from something(v) Zia(hu)
Abstain from(hu) Djipukana(hu)
Abstention(n) Miko
Abstract (n) Muhtaswari
Absurd (adj) Muhalu
In abundance(adv) Nyindji
Abundance(n) Neema, uwindji
Be abundant(v) Dja(hu)
Abuse(v) Safihi(hu)
Abusive(adj) Kishendzi
Abusive language or expression Mlapizo
Accademic matter(n) Habari za msomo
Accademy(n) Madrasa, Likoli, Shioni
Accent(n) Mada, mrongozi(mi), tamko(ma)
Accent'v) Tamka(hu), husindridria(hu)
Accept(v) Kiri(hu), kubali(hu), pvesheya(hu), ridhi(hu), takabadwi(hu)
Be accepted(v) Kubaliwa(hu), kiriwa(hu)
Acceptability(n) Mwafaka
Acceptance(n) Ikibala
Accident(n) Ajali
Sleeping accomodation(n) Malalo
Provide sleeping accomodation Laza(hu)
Accomplice(n) Msaidizi
Accomplish(v) Tekeleza(hu), timizi(hu)
To be accomplished(v) Timu(hu), tekeleziwa(hu)
Accomplishment(n) Ukamilifu, utimilifu
Accord(n) Mwafaka, mkutranyo
In accordance with (adv) Ha mudjibu ya
Accordingly (conj) Almuradi
Account(n) Kiswa, stishihada, Isabu
Take in account(v) Zingatria(hu)
Account book(n) Daftari
Accoutrement(n) Vawo
Accumulate(n) Kusanya(hu)
Accumulation(n) Mkusanyiho
Accuracy(n) Uhakikifu, uaminifu
Accurate(adj) Halisi, madhubuti, hakika
Accurateley Hawukamilifu
Accursed(adj) Mlaanifu, maluuni
Accusation(n) Mashitaka, lawama
False accusation (n) Mswalata
Accuse(v) Laumu(hu), shitaki(hu), tuhumu(hu)
Be accused(v) Shitakiwa(hu), tuhumlwa(hu)
Accuse oneself (v) Djishitaki(hu)
Accused(pers) Mshitakiwa
Accuser(pers) Mshitaki
Become accustomed to  (v) Zoeya(hu)
To accustom someone to someone (or something) (v) Zoeza(hu)
Ace of hearts (n) Kopa
Ache(n) Ndroso
Ache(v) Rosa(hu)
Achieve(v) Diriki(hu), timizi(hu)
Acknowledge(v) Kiri(hu), kubali(hu), pvesheya(hu), ridhi(hu), takabadwi(hu)
Acknowledged(adj) Mdjulihani, maalum
Acquaint(v) Djuliza(hu)
Make acquaintance with each other (v) Djulana(hu)
Be acquainted with (v) Fahamu(hu), mayizi(hu)
Acquire wealth Tadjiriha(hu)
Acquire(v) Hundra(hu), parisa(hu), hula(hu)
Act(n) Feli, amali
Act(v) Renda(hu), fanya(hu), teza(hu)
Act togather (in common) (v) Sharikiana(hu)
Acting(adj) Makamu
Action (n) Feli, amali, yitrendwa
Legal action(n) Dawa, mashitaki
Bring action against (v) Shitaki(hu)
Ba active(v) Shuhuliha(hu)
Activities(n) Shuhuli, zitrendwa, ntsapvuho
Actor(n) Mtezadji wa mapica
Actual(adj) Yakini, zakweli
Actually(adv) Hayakini, hazakweli
Acumen(n) Wekevu
Adapt(v) Lingana(hu),
Adapt oneself (v) Djirekebesha(hu)
Adaptation(n) Mlinganiso
Add(v) Jumlisa(hu), endjeza(hu)
In addition Ye zasaya, zaidi
Addition(n) Mdjumliso
Address(n) Makazi
Address(n) Hutuba
Address(v) Hutubia(hu)
Give an address(v) Hutubu(hu)
Adept(n) Muridi
Adequacy(n) Mtoshezo
Adequete(adj, adv) Basi
Be adequate(v) Tosha(hu)
Adhesive gum(n) Gundri
Ba adjacent(v) Yilaana na (hu)
Adjective(n) Swifa
Adjust(v) Rekebesha(hu)
Adjust oneself (v) Djirekebesha(hu)
Administrer(v) Amrisha(hu), endesa(hu), ruma(hu), tawala(hu)
Be administered(v) Amrishwa(hu), endesiwa(hu), rumwa(hu), tawaliwa(hu)
Administration(n) Sirikali, yezi
Admiration(n) Anidi, husuda
Admire(v) Anidi(hu), shangaa(hu), andjabu(hu)
Be admissible(v) Djuzu(hu)
Ask admission to enter (v) Hu-ra hodi
Admit(v) Kiri(hu), kubali(hu)
Be admitted to the hospital(v) Hantsiwa(hu)
Admonish(v) Tretreleya(hu)
Admonishion(n) Mawaidhwa
Adolescence(n) Unaidjana, ushababi
Adolescent(n) Mnaidjana, Shababi
Adolescent girl(n) Mdrwamararu
Adolescent boy(n) Mnamdji
Adopt(v) Kubali(hu), cagua(hu)
Be adored(v) Sudjudiwa(hu)
Adorn(v) Hu-tra nakshi, vaza(hu), lekeza(hu)
Adornment(n) Nakshi, vazo
Adult(n) Mdru mduhazi, mdru mdzima
Adultery(n) Zina
Advance (v) Endeleya(hu), hu-enda usoni
Advancement(n) Maendeleo
Advantage(n) baraka, faida, heri, nafuu, ubora, manufaa
Derive an advantage(v) Vuna(hu)
Be advantageous(v) Faidisha(hu)
Advent(nu) Mjo
Adventurism Udjaswiri
Adversary(n) Mshindani
Advertise(v) Tembeza(hu)
Advertising (advertisement) Utembezi
Advice(n) Waswiya
To give advice(v) Naswihi(hu)
To ask for advice(v) Shawiri(hu)
Advisor(n) Ahli mashawiri, mshawiri
Advocacy(n) Uakala
Advocat(n) Wakala
Affair(n) Hoja, ndrongowo, shuhuli
Affect badly (v) Andhiri(hu)
Be affected badly (v) Andhiriwa(hu)
Affection(n) Huruma, mahaba, nyandzo
Affirm(v) Thibitisha(h), hakikisha(hu)
Afflict(v) Dhiki(hu)
Be afflicted(v) Dhikiwa(hu), subilwa(hu)
Affliction(n) Taabu, mswiba
Be afraid of (v) Ra(hu)
Be afraid for (v) Releya(hu), hufia(hu)
Be afraid of someone(v) Ria(hu)
Africa(n) Afrika
African manner or way (n) Kiafrika
African man(n) Mwafrika
After (____ + infinitive)(adj) Baada ya
Afterlife(n) Akhira
Afternoon(n) Djioni
Afterwards(adj,adv) Baadia, halafu
Again(adv) Tsena, kadhalika
Begin again(v) Redjeza(hu)
Age(n) Dahari, wakati, zama, umuri
Age-class(of a person) Hirimu, makamu
Agency(n) Uwakala
Secret agent(n) Jasusi
Agent(n) Wakala
Agglomerate(n) Kungumanyo
Agression(n) Ucogozi
Agressor(n) Mcogozi, katili
Agility(n) Upesi
Agile(adj) Mpesi
Agitate(v) Fitini(hu), shawishi(hu), shuhuliha(hu)
Be agitated(v) Djishuhulisa(hu)
Become agitated(v) Hu-potea ye ankili ( lose one's mind)
Agitation(n) Fidjo, taharaki, mapinduzi
Agitator(n) Fitina, mpinduzi
Not long ago(adv) Nyumeni
Come to an agreement(v) Afikiana(hu)
Agree(v) wafiki(hu), kiri(hu), kubali(hu)
Agree with(v) Kubaliana(hu)
Agreement(n) Aanhadi, itifaki, mkataba, maswilaha
Binding agreement(n) Sharutwi
Reach an agreement(v) Suluhu(hu)
Agriculture(n) Dima
Agricultural worker(n) Mlimadji
Agricultural work(n) Ulimadji
What is ahead(n) Usoni
Move ahead(v) Endeleya(hu), hu-enda usoni
Aid(n) Msaada,
Aid(v) Saidiya(hu)
Be aided(v) Saidiwa(hu)
Aim(n) Dhwamiri, maazimio, mdhumuni, makusudi, nia, shabaha
Aim(v) Kusudia(hu)
Air(n) Hawa
Airplane(n) Ndrege, aviyo
Albino(n) Shema
Alchoholic(n) Mlevi
Be alert(v) Angaliya(hu), fahamu(hu), tanabahi(hu)
Alien(n) Mdeni, adjinabi
Align(v) Linganyisa(hu)
Alike(adj) Sawa
Be alike(v) Linana(hu), fanana(hu)
Alive(adj) Muwo, hayi
All(adj) Piya
All right Haya
by Allah Bilahi, walahi
In the name of Allah Bismilahi
Allay(v) Truliza(hu)
Alliance(n) Mfungatsano, jumuyia, muunganyo, mpatrano
Allow(h) Ruhusu(hu), Hu-nika idhini
Allowance(n) Sarafa
Allowed(adj) Halali, ya kubaliwa
Be allowed(v) Kubaliwa(hu), ruhusiwa(hu)
Allure(v) Vura(hu)
Ally(n) Mwandzani
Almighty(n) Mgu
Almost(adv) Karibu, takriban
Aromatic aloe wood(n) Udi
Alone (adv) Hayece
Along the way (adv) Ndziani
Along (adv) Bavuni
Alongside (adv) Bavuni
Aloof(adv) Hule, mbali
Alphabet(n) Alifube
Already(adv) Hale, hasa, zamani
Alter(v) Kausa(hu), badili(hu)
Aleration(n) Mabadiliho, mikauso
Altercation(n) Mashindano
Alternate(v) Pvohezana(hu), badiliyana(hu)
Alternately(adv) Hahupvohezana
Alternative(n) Budi
You have no alternative (phrase) Kapvatsi budi
Although(adv) Bayishe, bayinge
Altogather(ad) Pvamodja, ha djumla
Aluminum(n) Shaba
Always(adv) Daima, dahari
Amaze(v) Hafilisa(hu), shangaza(hu), staadjabisha(hu)
To be amazed(v) Shangaa(hu), hafiliha(hu), staadjabu(hu), staadjabiha(hu)
Amazement(n) Andjabu, mastaadjabu, mshangao
Ambassador(n) Balozi
Ambassadorship Ubalozi
Ambition(v) Shabaha
Set an ambush for (v) Bwandaliya(hu)
Amen (interj) Amina
American(adj for things) yaki marekani
American(adj for pers) Mmarekani
America (USA) Marekani
Amiale(adj) Djamali, muruwa
Amnesty(n) Msamaha, mahombo
Among(n) Baina ya, mengoni, baandhwi
Small amout (adj) Mbapvi
Amount of (adv) Kiasi ya
Amount (n) Idadi, kadiri, kiasi
Amputate(v) katra(hu)
Amputation(n) Mkatro
Amulet(n) Hirizi, kafara
Amuse(v) Djipviza(hu), furahisha(hu)
Analogy(n) Mfano, mithali
Analysis(n) Uhakikifu, mtwalaa
Analyst(n) Mtundadzi, mtsafitsi
Analyze(v) Twaliyi(hu), tunda(hu), hakikisha(hu)
Ancestor(n) Djadi, aswili, wabaye
Ancestral(adj) yaki aswili, yahe mabaye
Anchor(n) Nanga
Anchorage(n) Bandari
Ancient(n) Hale, mhale
Ancient(adj) Kihale
Ancient times(n) Zama za hale, Zamani
And so on(adv) Kadha wa kadha
And(adv) Na
And I (adj) Nami
And so  (conj) Almuradi
And so on(conj) Almuradi, na kadhalika
And then (conj) Halafu, bassi
Anecdote(n) Mfano, hale
Anemia(n) Swafura, ulemevu
Anesthetize(v) Leza(hu)
To be anesthetized(v) Leziwa(hu)
Anew(adv) Mpiya
Angel of death(n) Izrayilu
Angel (n) Daika(malaika)
Anger(n) Usiwu, andhwabu, hasira
Anger(v) Andhwabiha(hu), hamaki(hu), hawusiu(hu)
Anger someone(v) Heza usiwu(hu)
Angle(n) Mpvebe
Be angry(v) Andhabiha(hu)
Anguish(n) Utungu
Animal(n) Hayawani, inyama
Like an animal Kiinyama
wild animal(n) Inyama msiru
Dead animal(n) Pinda
Behavior of an animal (n) Unyama
Anjouan(island in Comoros) Ndzuani
Ankle(n) Ivuhu
Anklet(n) Ikunku
Annex(v) Nyanganya(hu)
Announce(v) Djuliza(hu), nadi(hu), tamka(hu), trangaza(hu), djumbuza(hu)
Announce the arrival (hu) Hu-ra hodi
Be announced by someone(v) Djumbuziwa(hu)
Announcement(n) Matrangazo, utrangazadji
One who announces(n) Mtrangazadji
Annoy(v) Andhibu(hu), cokoza(hu), trakero(hu)
Annoyance(n) Cokozo, kero, utezadji
Anomalous(v) Adjabu(hu)
Another(adj) Nyindrwadji
Another time (adj) Wakati mrwadji
Another place(adj) Mahala mandrwadji
Another government(adj) Sirikali nyindrwadji
Answer(n) Jawabu
Answer(v) Djibu(hu)
Be answered(v) Djibulwa(hu)
Ant (n) Nyantsu
Antagonism(n) Mgombano
Antagonize(v) Tezana(hu), Gombana(hu)
Antenna of an insect Nyonga
Antenna(n) Anteni
Anteroom(n) Ukumbi
Anthem(n) Djimbo
Anticipate(v) Anzimiya(hu)
Antimony used as cosmetic(n) Wandza
Antipathy(n) Husuma, karah
Antiquity(n) Hale
Antithesis(n) Kinyume
Anus(n) Nyandzi, dufini
Anxiety(n) Hamu, uhara, wasiwasi
Be anxious(v) Djibabayisa(hu), djihafilisa(hu)
Anyhow(conj) Ala kuli hali
Anyone(adj) Haina mdru
Anyways(conj) Ala kuli hali
Apart(adj) Mbalimbali
Apology(n) Msamaha, radhi
Apostle(n) Mtrume
Apparatus(n) Anla, zombo, zana, kifaa
Apparel(n) Vayo, mavazi
Apparent(adj) Pvenufu, ya dhwahiri, ya bayiniha
Be apparent(adv) Hawudhwihirifu
Make apparent to someone(v) Pasuliya(hu), pvenulia(hu)
Appeal for mercy (v) Tubu(hu)
Appeal(n) Rufuana
Appear(v) Pvenuha(hu), tokea(hu)
Apparance(n) Upvenufu, haiba
Apparance(n) Surwaya, mshabihi
Appease(v) Truliza(hu), burudisha(hu)
Appetite(n) Ndzaa
Appetizer(n) Ancari
Appetizing(adv/adj) Tamu
Applaud(v) Shangiria, trashime(hu)
Applause(n) zigelegele, swifa
Apple(n) Pomu
Appliance(n) Anla, zombo
Applicant(n) Kandida
Apprentice(n) Mnashioni
Approach(v) Tsengelea(hu), gabili(hh), kurubia(hu
Approaching each other(v) Kurubiana(hu), tsengeleana(hu)
Approach stealthily(v) Nyemelea(hu), Nyamilia(hu)
appropriate(adj) mwafaka, kiasi
Be approriate(v) Wafiki(hu)
Appropriately Ha kiasi
Approval(n) Idhini, ruhusa, radhi
Approve(v) Kiri(hu), kubali(hu), ridhi(hu), saidia(hu)
Be approved(v) Kuabliwa(hu)
Approximate(v) Kiasi(hu)
Approximately(adv) Kiasi, takriban
April(n) Avrili, mwizi wane waki naswara
Apt(adj) Mwekevu, mhodari
Aptitude(n) Wekevu, uhodari
Arabic(adj) ya shiarabu, ya kiarabu
In the arabic manner (adv) Kiarabu
Arabic (the language) Shiarabu, kiarabu
Arab person(n) Mwarabu
Arab world(n) Bararabu, Arabuni
Arbitrate(v) Namwa(hu), resa(hu), namza(hu), suluhisha(hu)
Arbiration(n) Unamzi
Archaic(adj) ya kihale, ya kiaswili
Architect(n) Muhandisi
Area(n) Mahala 
Open area(n) Iwandza
Argue(v) Shindana(hu), hoja(hu)
Argue with(v) Gombana(hu), djadiliana(hu)
Argument(n) Mishindano, Migombano, Madjadidiliano
Argumentative person(n) Mkaidi, mtretrezi, mshindani
Arise(hu) Djuha(hu), heya(hu)
Arm(n) Mhono
Armed forces(n) Madjeyishi
Armpit(n) Kapwa
Army (n) Djeyshi
Aroma(n) Vushe, harufu, ladha
Aromatic substance(n) Mnukio
Around(adv) karibu, bavuni
Go around(v) Zungulia(hu)
Turn around (v) Pvindua(hu)
Arouse desire (v) Tamani(hu)
Arouse(v) Tsonga(hu)
Arraignment(n) Mashitaka
Arraign (v) Shitaki(hu)
Arrange(v) Hamisi(hu), lekeza(hu), panga(hu)
Arrangement(n) Mpango, Mwandahanyo, Mlekezo
Arrears(n)[old fashionned, mentally retarded] Mrwandingoni, daba
Arrest(v) Gamatra(hu), siha(h), bamba(hu)
Be arrested(v) Gamatrwa(hu), sihwa(h), bambwa(hu)
Arrival(n) Mdjo, marudio
Arrive(v) Dja(hu), rudi(hu), wadi(hu), waswili(hu)
Arrogance(n) Kiburi, ukinayivu, hudjiswifu, Ubwana, ufudhuli, hudjibua, utawalifu, utakabari
Arrogant(n) shakiburi,mbwana, mfudhuli, mdjibua, mtawalifu, mtakabari, mdjiona
Be arrogant(v) Fudhuliha(hu), djabariha(hu), djibua(hu), tawaliha(hu), takabari(hu), djiona(hu)
Arrow(n) Fumo
Arrowhead(n) Ugumba
Arson(n) Mdro, uwambi
Arsonist(n) Mtramdro, Mtrauwambi
Art(n) Hazi ya mhono, Swanaa
Artery (n) Mzi wa damu
Artful(n) Mdjandji
Do an artful job (v) Djandja(hu)
Arthritis (n) Mshipa
Article(n) Mandzishi, makara, nguzo
Articles of Moslem faith Nguzo zaho usilamu
Articulate(v) Nena(hu), tamka(hu)
Articulation(n) Maneno, matamko
Artificial(adj) ya trungwa "meaning man made as opposed to ya wumbwa = created by God "
Artist(n) Mtrungadji
Artwork(n) Swanaa
As(conj) Hama, madama
As if (conj) Hama ndenge
As to (conj) Holiho
As far as(prep) Hata
As a rule (adv) Aghlabu, wo windji
Ascend(v) Paya(hu), pandra(hu), heya(hu)
Ascent(n) Mheyo, mpandro
Ascertain(v) Shuhudia(hu), hakikisha(hu), mayizi(hu)
Ash(n) Vuu, gapva
Ashen (adj) Ya gapva
Be ahamed(v) Aayibiha(hu), fedheyiha(hu), djitswa(hu)
Aside (adv) Upande, bavuni
Put aside (savings) (v) Yeha(hu)
Put aside for someone (v) Yeshea(hu)
Put oneself aside (v) Djitenga(hu)
Ask for (v) Omba(hu), sahili(hu), tsaha(hu)
Ask(v) Wuzisa(hu)
Ask for advice (v)  Tsaha(hu) shawiri
Ask insistently (v) Sisindria(hu)
Ask for someone else (v) Tsayishia(hu)
Be asked (v) Sahiliwa(hu), wuzisiwa(hu), tsahwa(hu)
Askew(n, adj) Potro (mapvotro)
Keep on asking quetions (v) Hodji(hu)
One who ask for something Mhutadji
Asphalt (n) Lami
Aspirin (n) Aspirini
Ass (n) Pundra
assail (v) Dungia(hu), wamiya(hu), papiza(hu)
Assault (v) Fufua(hu), rema(hu), bubua(hu)
assemblage (n) Mtsanganyo, Mkusanyo, mkutrano, mrekebesho
Assemble (v) Tsanganyiha(hu), Kungumanyiha(hu), Djumliha(hu), Kusanyiha(hu), rekabesha(hu), wunda(hu)
To have the responsability to assemble (v) Tsanganya(hu), Kungumanya(hu), Djumlisa(hu), Kusanya(hu)
Assembly (n) Baraza, mkosanyo, umati
U.N général assembly (n) Mkosanyo wa matwayifa
Legislative assembly(n) Baraza la mawakala
Assent(v) Kubali(hu), ridhi(hu), kiri(hu), wafiki(hu)
Assent(n) Radhi, idhini
Assert(v) Tamka(hu)
Assertion(n) Mdjitamko
Assess(v) Kiasi(hu), kadiri(hu), thamani(hu), pvima(hu)
Assessement (n) Ukadirifu, upvimadji, thamani
Assets(n) Miliki, rasulmali
Assign(v) Dhwaminisha(hu)
Assimilate(v) Zweya(hu)
Assist(v) Saidia(hu), aawuni(hu), fadhwili
Be assisted (v) Saidilwa(hu)
Assist each other (v) Saidiana(hu)
Assistance (n) Trengwe, ulemengu, msaada, muaawana
Assistant (n) Makamu, msaidizi, wapvili
Assistant of the driver (n) Dishofera
Associate(n) Mshiriki, mwanashama
Be associated with(v) Andamana(hu), sharikiana(hu)
Association (n) Shama, jumuyia, shirika
Assorted (adj) Mbalimbali, ya tsambaliya
Assume(v) Dhwani(hu), waza(hu), himiliya(hu)
Assumption(n) Dhwana
Assurance(n) Mdhidhibisho
Assure(v) Hakikisha(hu)
Asthma (n) Pefu
Be astonished (v) standjabu(hu), shangaya(hu), hafiliha(hu)
Astonish(v) Hafilisha(hu), shangaza(hu), standjabisha(hu)
Something astonishing (n) Andjabu
Exclamation of astonishment(n) Masalale
Go astray (v) Trawa
Lead astray (z) Poteza(hu), zaini(hu)
Astrologer (n) Mwalimu wa nyora, mnadjimu, mgangui
Astronomy (n) Ilimu ya unadjimu, ilimu yahe zenyora
astuteness(n) Uhodari
Asylum(n) idakani
At all (adv) Hata
At least (adv) Baishe, ukomo
At night (adv) Masihuni
Atheism(n) Ukafiri, kufuru
Atheist(n) Kafiri
Athlete (n) Mtezadji, mtezi
Athmosphere(n) Hawani
Atonement(n) Dia, kafara
Atrocity (n) Ukatili, utsimba nayi
Attach(v) Anlikiana(hu), tabiki(hu)
Attachment (n) Mahaba, pendzeleo
Attack(v) Rema(hu)
Attain(v) Diriki(hu), parisa(hu), tsengelea(hu)
Be attained (v) Parisiwa(hu), hondrwa(hu), tsengelewa(hu)
Attempt(v) Djaribu(hu)
Attend (v) Hudhuria(hu)
Attendant(v) Mgodjadji
Attendence(n) Mhudhurio
Attention (n) makini, utundadji
Pay attention to (v) Angalia(hu), tanabahi(hu)
Attest(v) Hakikisha(hu), shahidia(hu), swahihisha(hu)
Attestation (n) Mswahihisho
Attire (n) vazi
Attorney (n) Wavuka, wakili, mdai
Attract (v) Vura(hu), subia(hu)
Attraction (v) Mvuro
Attractive (adj) Udjiso
Be attractive (v) Nawiri (hu), djisa(hu)
Make atractive (v) Lekeza(hu)
Attribute (n) Swifa
Aubergine (n) Bilingani
Auction (n) Mnada
Audacious (adj) Djaswiri, msubuti
Audacity (n) Udjaswiri, usubuti
Be audible (v) Ishia(hu)
Give an audience (v) Barizi(hu)
Audience (n) Trengwe, hadhwara
Audit(n) Utundi
Auditor (n) Mtundi
August(n) Mwizi wa utu, Mwizi wa nane waki naswara
Authenticate (v) Swahihisha(hu), thubutu(hu)
Authentication (n) Mswahihisho
 author( Inventor)(n) Mtrungadji
Author (writer) Mwandzishi
Authority (n) Amri, hukuma, nvuu
Public authority (n) Sirikali
Have authority (v) Miliki (hu)
Authorization (n) Idhini
Authorize (v) Wakili(hu), idhinisha(hu)
Automobile(n) Gari
Autonomy(n) Mdjitosho, mdjitawalo
Something available (n) Mparihaniha
Be available (v) parihaniha(hu)
Make available(v) Tayarisha(hu)
Avarice (n) Ufurwa
Average (adj) Hari na hari, wastwa
In average (app) Ha kadri ya
Aversion(n) Karaha
Avocardo tree (n) Mbonobo
Avocardo (n) Bonobo
Avoid (v) Trawa(hu), sunguha(hu), phisuha(hu)
Avoid (v) Pvira(hu) upande, tahadhwari(hu)
Avoidance (n) Haramu
Be awake (n) Hashiri
Awake(v) Lamha(hu)
Stay awake (v) Sesha(hu)
Become aware (v) Tanabahi (hu)
Ax (n) Soha

 

Back  to the front page      Back to the dictionary summary